Zásady ochrany osobných údajov | REHOT.sk
Dalšie naše služby
Pridať vtip
Za autorské práva príspevkov preberaných z periodika REHOTNÍK zodpovedá spoločnosť Sander Media.
Copyright © 2024 ELET systems, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujeme vaše právo na ochranu osobných údajov. Preto vám v týchto zásadách chceme objasniť, prečo a ako používame osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou.

Prevádzkovateľ údajov

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

Sprostredkovatelia

Údaje neposkytujeme sprostredkovateľom.

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame za účelom informovania prispievateľov o zaradení ich vtipu na REHOT.sk.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

e-mail

Právny základ spracúvania

Údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (v súlade s článkom 6, odsekom 1, bodom f nariadenia GDPR).

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje neposkytujeme tretím osobám.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame 5 rokov.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
Pri objednávke: napísaním žiadosti na dpo@elet-systems.sk
Pri newsletteri: nevyznačením príslušnej položky v objednávkovom formulári alebo formulári na aktiváciu zasielania denného horoskopu. Neskôr môžete súhlas zrušiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie v e-maili.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním vašich osobných údajov, najskôr prosím napíšte na dpo@elet-systems.sk.
Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.